วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เทคนิคการทำงาน

ขั้นตอนการทำงานธุรการ

1.การลงทะเบียนรับหนังสือ
- ประทับตราหนังสือรับ
- ลงเลขที่รับ ปีที่รับ
- ลงวัน เดือน ปี เวลา และลงชื่อผู้รับหนังสือ ที่ประทับตราด้านขวาบน

2.การเกษียณหนังสือ
- เมื่อลงรับหนังสือแล้วขั้นตอนต่อไปคือ
- การเกษียณหนังสือ ถึง นายก อบต.
- เพื่อให้นายก อบต.ทราบ และแจ้งเป็นหนังสือเวียนเพื่อให้ส่วนต่างๆ ทราบเช่นกัน
- จะได้ดำเนินการตามที่นายก เกษียณมา

3.การพิมพ์หนังสือส่งส่วนราชการต่าง
- พิมพ์ ที่หนังสือออก เช่น ศก.75301/...........
- พิมพ์ที่อยู่ของอบต.
- พิมพ์วันที่ที่จะส่งหนังสือ
- พิมพ์ เรื่อง(อะไร)
- พิมพ์ เรียน (ใคร)
- อ้างถึง (ถ้ามี)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
- เนื้อเรื่อง
- ขอแสดงความนับถือ
- ลงชื่อ ตำแหน่ง
- เบอร์โทร. ส่วนราชการ

4.การลงทะเบียนส่งหนังสือ
- เมื่อหนังสือที่จะส่งพิมพ์เสร็จแล้ว
- นำไปประทับสำเนาคู่ฉบับ 1 ฉบับ ที่ส่วนกลางบนของหนังสือ
- ประทับ ร่าง พิมพ์ ตรวจทาน ที่ด้านล่างขวาของตัวสำเนาคู่ฉบับ
- นำไปออกเลขที่ส่ง อยู่มุมบนซ้ายแถวเดียวกับ ที่หนังสือ
- นำไปให้นายกเซ็นต์เพื่อส่งให้ส่วนราชการต่างๆ

5.การเก็บหนังสือ
- เมื่อเรมีการรับส่งหนังสือจะต้องมีการเก็บหนังสือที่รับมา และสำเนาหนังสือที่ส่งไปให้ส่วนราชการไว้
เป็นหลักฐานในการค้นหา การเก็บหนังสือส่ง และหนังสือรับมีการเก็บที่เหมือนกัน คือจะเก็บแยกตามส่วนใครส่วนมัน คือ ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา,สำนักปลัด,ส่วนการศึกษา และก็จะแยกเป็นเรื่องๆ ที่สำคัญจะเก็บไว้อีกแฟ้มหนึ่ง เรื่องทั่วไปก็เป็นอีกแฟ้มหนึ่ง

*การทำงานจะต้องทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง และงานสารบรรณนี้ไม่ค่อยมีอะไรสับซ้อนเท่าไร

1 ความคิดเห็น: